Ondernemingsrecht

Wij begeleiden onze klanten door hun ganse vennootschapsrechtelijke cyclus. Dit kan gaan van oprichting, over kapitaalverhoging of vermindering, herstructurering, fusie of splitsing, geschillen tussen aandeelhouders, joint ventures, aandeelhoudersovereenkomsten tot vereffening.

Algemeen vennootschapsrecht

Corporate housekeeping

Juridische audit en sanity check

Geschillenregeling

Herstructureringen

Overnames

Begeleiden van Start-ups

Verenigingen, stichting en organisaties zonder winstoogmerk

Het wetboek vennootschappen en verenigingen is er! Wat verandert er nu voor u?

Het wetboek vennootschappen en verenigingen is er! Wat verandert er nu voor u?

01 maart, 2019

Gisterennamiddag keurde het Belgisch Parlement het wetsontwerp tot invoering van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen goed, het…

Read more
Bescherming bedrijfsgeheimen

Bescherming bedrijfsgeheimen

16 november, 2018

Een betere bescherming van uw bedrijfsgeheimen door de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van…

Read more
Op weg naar een modern bewijsrecht: de vier belangrijkste wijzigingen

Op weg naar een modern bewijsrecht: de vier belangrijkste wijzigingen

19 juli, 2018

Op 30 maart 2018 keurde de ministerraad het wetsontwerp goed dat het bewijsrecht grondig hervormt. De nieuwe…

Read more

onze

specialisten

Ellen Peeters

Ellen Peeters

Advocaat
Dirk Beeckman

Dirk Beeckman

Mede-oprichter / advocaat

Algemeen vennootschapsrecht

Advisering over de diverse aspecten van het vennootschapsrecht

Advisering omtrent geschikte vennootschapsvorm en begeleiding bij de oprichting vennootschappen en gerelateerde administratieve verplichtingen

Opzetten van meer specifieke vennootschapsvormen (maatschap, tijdelijke handelsvereningen, vereniging onder firma, partnerships, etc.)

Aansprakelijkheid van bestuurders, vereffenaars en commissaris

Aandeelhoudersrechten en –verplichtingen

Advisering en bemiddeling bij aandeelhoudersconflicten

Corporate Governance

Belangenconflicten

Financial assistance – inkoop eigen aandelen

Corporate housekeeping

Voorbereidingen bij de organisatie van (buitengewone) algemene vergadering, raden van bestuur en andere ondernemingsorganen

Opmaken van diverse vergaderstukken en verplichtingen inzake vennootschapsdocumenten (notulen algemene vergadering, vergaderingen bestuursorganen, bijzondere verslagen, aandeelhoudersregisters, etc.)

Opvolging van alle administratieve verplichtingen die kunnen voortvloeien uit de beslissingen van de diverse vennootschapsorganen

Juridische audit en sanity check

Doorlichting van de juridische ‘gezondheid’ van de vennootschap waarbij op basis van een beperkte audit wordt nagegaan waar de vennootschap tekortschiet in haar juridische opvolging en welke risico’s dit inhoudt

Vendor due diligence ter voorbereiding van een eventuele verkoop van diens vennootschap of andere transacties

Buyer due diligence

Geschillenregeling

Vennootschapsrechtelijke procedures en geschillenregelingen

Begeleiding en bemiddeling bij geschillen tussen aandeelhouders en bestuurders (bemiddeling, squeeze out procedures, etc.)

Minderheidsvorderingen

Herstructureringen

(Grensoverschrijdende) reorganisaties van vennootschappen en groepen van vennootschappen (fusies, (partiële) splitsingen, overdrachten/inbrengen van bedrijfstaken en algemeenheid, grensoverschrijdende fusies en splitsing, omvorming, etc.)

Begeleiden bij bijzondere transacties (kapitaalverhoging, doelswijziging…)

Advisering bij financiële moeilijkheden (bescherming tegen schuldeisers, gerechtelijke reorganisaties, etc.)

Ontbinding en vereffening van vennootschappen

Faillissement (aangifte, contact met curator…)

Overnames

Begeleiden bij overdrachten van aandelen zowel als handelsfonds

Begeleiden bij voorbereiding van de verkoop onderneming

Due diligence (vendor en buyer, opstellen dataroomregels, geheimhoudingsovereenkomsten, etc.)

Opmaak en onderhandelen de diverse overeenkomsten (intentieverklaring, geheimdhoudingsovereenkomsten, etc.) en stukken verbonden aan een overname

Begeleiden bij post-acquisition integratie

Begeleiden samenwerkingsakkoorden (joint ventures, aandeelhoudersovereenkomsten, etc.)

Begeleiden van Start-ups

Begeleiden van start-ups vanaf de aanvang van de activiteiten over de uitbouw van de structuur tot het toetreden van derde partijen of de overdracht van de onderneming

Advisering omtrent geschikte vennootschapsvorm of opstart via eenmanszaak

Begeleiding bij de oprichting van de vennootschap en/of opstart handelsactiviteit

Begeleiding bij de administratieve formaliteiten met betrekking tot opstart activiteiten

Verenigingen, stichting en organisaties zonder winstoogmerk

Begeleiden bij keuze structuur voor de opstart en ontwikkeling van non-profit/sociale activiteiten en dit voor zowel nationale als internationale verenigingen

Begeleiden bij de oprichting van verenigingen en stichtingen, en alle gerelateerde verplichtingen

Begeleiden bij aanvaardingen van schenkingen en legaten en vervullen van de gerelateerde administratieve formaliteiten

Begeleiden bij vervullen diverse verplichtingen (neerleggen ledenlijst, neerleggen jaarrekening, publicaties, etc.)

Aansprakelijkheid bestuurders en commissaris

Statutenwijzigingen

Fusies en herstructureringen

Overnames

Ontbinding en vereffening van verenigingen en stichtingen