Bescherming bedrijfsgeheimen

padlock on gate
Een betere bescherming van uw bedrijfsgeheimen door de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen.

Niettegenstaande elke onderneming een schat aan kostbare informatie beschermd wil zien, zoals bv. haar businessplannen en strategieën, was er vóór de invoering van de nieuwe wet betreffende de bedrijfsgeheimen in België geen algemeen wettelijk kader voorzien voor de bescherming van bedrijfsgeheimen. De nieuwe wet heeft getracht hierin verandering te brengen, en heeft o.m. als bedoeling om de bedrijfsgeheimen van bedrijven beter te beschermen, maar vooral om de ondernemer rechtsmiddelen ter beschikking te stellen teneinde op te treden tegen schendingen van hun rechten.

1. Wat is een bedrijfsgeheim?

De nieuwe wet betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen stelt duidelijk een definitie voorop van het begrip “bedrijfsgeheim”. Zo is er sprake van een bedrijfsgeheim als aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

“Geheime informatie die een handelswaarde bezit en die beschermd wordt door redelijke maatregelen.”

De eerste voorwaarde ‘geheimhoudt in dat de informatie niet algemeen bekend is of niet gemakkelijk toegankelijk is voor de personen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met de desbetreffende informatie. De verschijningsvorm van de informatie is hierbij van geen belang. De informatie kan zowel technisch zijn als commercieel, geschreven, ongeschreven, etc.

De tweede voorwaarde stelt dat het geheim een ‘handelswaarde’ moet bezitten. Dit wil zeggen dat het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaren van de geheime informatie schadelijke gevolgen heeft voor de houder van het bedrijfsgeheim. Belangrijk hierbij is dat deze handelswaarde in geld waardeerbaar is.

De derde en laatste voorwaarde stelt dat men ‘redelijke maatregelen’ moet treffen om de geheimhouding van de informatie te garanderen. Het betreft een inspanningsverbintenis die beoordeeld moet worden in het licht van alle concrete omstandigheden.

2. Wat is het verschil met intellectuele eigendomsrechten?

Belangrijk bij de bespreking van deze nieuwe wet bedrijfsgeheimen is de verhouding met de reeds bestaande bescherming voor intellectuele eigendomsrechten, dit aangezien bedrijfsgeheimen en intellectuele eigendomsrechten vaak hetzelfde voorwerp hebben, m.n. de bescherming van intellectueel kapitaal met als doel een concurrentievoordeel te bekomen. Toch moet er een onderscheid worden gemaakt tussen beiden.

Zo biedt de nieuwe wet bedrijfsgeheimen een bescherming van onbepaalde duur in tegenstelling tot de intellectuele eigendomsrechten die slechts een bescherming genieten van bepaalde duur. Een ander verschilpunt is bijvoorbeeld de openbaarmaking van de informatie. Zo is het verboden om bedrijfsgeheimen openbaar te maken in tegenstelling tot de intellectuele eigendomsrechten die door hun registratie openbaar worden.

3. Verkrijgen vs. gebruiken en openbaren van bedrijfsgeheimen

De onderneming, als houder van het bedrijfsgeheim, beschikt niet over een wettelijk monopolie of exclusief recht op het bedrijfsgeheim. Dit kan concreet tot gevolg hebben dat informatie die beschermd wordt als bedrijfsgeheim toch gebruikt of openbaar gemaakt wordt door een derde indien deze het bedrijfsgeheim op een rechtmatige manier verkregen of ontwikkeld heeft. Enkel het onrechtmatig verkrijgen van bedrijfsgeheimen is dus niet toegestaan. De onrechtmatige handelingen worden limitatief opgesomd in de wet. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan handelingen van diefstal of spionage.

In de wet bedrijfsgeheimen wordt naast het onderscheid tussen de rechtmatige en de onrechtmatige handelingen eveneens een onderscheid gemaakt tussen enerzijds het verkrijgen van bedrijfsgeheimen en anderzijds het gebruiken en openbaar maken van bedrijfsgeheimen. Zo kan de verkrijging rechtmatig zijn, maar het gebruik en/of de openbaarmaking ervan niet, of omgekeerd:

  • De verkrijging is onrechtmatig wanneer dit gebeurt, zonder de toestemming van de houder van de informatie en door het onbevoegd toe-eigenen van documenten waarover de houder van het bedrijfsgeheim rechtmatig beschikt. De verkregen informatie moet bedrijfsgeheimen bevatten of men moet deze hieruit kunnen afleiden. Ook het verkrijgen van bedrijfsgeheimen door toepassing van oneerlijke handelspraktijken wordt als onrechtmatig beschouwd.
  • Het gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen is onrechtmatig indien dit gebeurt zonder de toestemming van de houder. Dit kan geschieden op verschillende manieren door zowel iemand die het bedrijfsgeheim op een onrechtmatige manier heeft verkregen als door de schending van een geheimhoudingsplicht of een inbreuk op een contractuele of andere verplichting.

De wetgever heeft, met de invoering van de nieuwe wet, duidelijk getracht tegemoet te komen aan de toenemende behoefte aan adequate bescherming van bedrijfsgeheimen. Uiteraard start de bescherming van uw bedrijfsgeheimen in eerste instantie bij uzelf, door bijvoorbeeld het opnemen van concrete modaliteiten in de overeenkomsten, of meer door het afsluiten van een geheimhoudingsovereenkomst. Deze nieuwe wetgeving is alvast een stap in de goede richting, maar voorzichtigheid en het nemen van gepaste voorzorgsmaatregelen blijft geboden.

Als u hierover meer informatie wenst, of indien u vragen heeft met betrekking tot uw huidige overeenkomsten, aarzel dan niet om ons te contacteren.